Payton Mug - 325ml

R 64.17

"10.2 ( h )0.325LAB grade ceramic "